รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by pradmin on 29/12/2564 17:04:47


นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                                      

            ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๓๔ ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๓๕ ราย และระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน ๓ ราย

            เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเภทสถานศึกษารางวัลพระราชทาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน) จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยการอาชีพรามัน สถานศึกษาขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ คน) จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป) จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง และวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ มีจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งซ้อนในรอบ ๑๐ ปี มีจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์  สอศ.                                                                                                             
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

print
Sort by: