ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.

กฎหมาย/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคากลาง/ราคาอ้างอิง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการทำประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีด ใส่กรอบไม้บุผ้าไหม กล่องผ้าไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิส์ (e-bidding)
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต ก...
เขียนโดย : ประชาสัมพันธ์